Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ On Time Courier

 

Με την παράδοση των αντικειμένων για μεταφορά και επίδοση μέσω της  On Time Courier ο Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους Σύμβασης Ταχυμεταφοράς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο – κείμενο. Κανείς από τους αντιπροσώπους, πράκτορες, υπαλλήλους της On Time Courier ή Αποστολέας  δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει τους όρους αυτής  της σύμβασης.

Άρθρο 1: Η On Time Courier αναλαμβάνει τη μεταφορά και επίδοση των αντικειμένων σύμφωνα με τους κανονισμούς της, σε συνδυασμό και με τον τιμοκατάλογο της. Ο Αποστολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει
τους κανονισμούς και τον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Τα κείμενα αυτά θεωρούνται γνωστά και αποδεκτά από τον Αποστολέα. Επίσης, ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι κάθε αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης της On Time Courier συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την On Time Courier
κατ’ εντολή του και για λογαριασμό του. Με τον όρο «αποστολή» νοείται κάθε φάκελος ή δέμα που μεταφέρεται με μία φορτωτική (αποδεικτικό παραλαβής) με όποιο μέσο επιλέγει η On Time Courier, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων, θαλάσσιων, οδικών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα.

Άρθρο 2: Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ On Ttime Courier είναι έγγραφο ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ. Ο Αποστολέας δηλώνει επίσης ότι είναι κύριος νομέας, νόμιμος κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτούς, των αντικειμένων που παραδόθηκαν για
μεταφορά και επίδοση, καθώς επίσης και ότι αποδέχεται τους όρους και
κανονισμούς της On Time Courier για τον εαυτό του, και ως εντολοδόχος του κυρίου, νομέα ή νόμιμου κατόχου των αντικειμένων.


Άρθρο 3: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι α) τα αντικείμενα είναι σωστά συσκευασμένα έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους. Εάν το περιεχόμενο πάθει ζημιά κατά τη μεταφορά γιατί η συσκευασία ήταν κακή, αυτό απαλλάσσει την On Time Courier από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης τους. β) Τα υπό μεταφορά αντικείμενα περιγράφονται σωστά και σύμφωνα με το νόμο στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. γ) Τα στοιχεία και οι διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη είναι πλήρη
και σωστά συμπληρωμένα τόσο στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ όσο και πάνω στα αντικείμενα. δ) Θα καταβάλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή και την αποθήκευση των αντικειμένων.

Άρθρο 4: H On Time Courier δεν αναλαμβάνει για μεταφορά και επίδοση
αντικείμενα που περιέχουν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω απαγορευμένες ύλες και ουσίες:
α) Εκρηκτικές ύλες,
β) Συμπιεσμένα αέρια,
γ) Εύφλεκτα υλικά,
δ) Διαβρωτικές ουσίες,
ε) Δηλητήρια,
στ) Ραδιενεργά υλικά,
ζ) Ναρκωτικά,
η) άλλα υλικά ή ουσίες που η μεταφορά τους απαγορεύεται από την ισχύουσα
Ελληνική Νομοθεσία τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους κανονισμούς της Ι.Α.Τ.Α.

Επίσης η On Time Courier δεν παραλαμβάνει για μεταφορά και επίδοση:
α) Ζώντα ζώα,
β) Υλικά ασέμνου περιεχομένου,
γ) Χρήματα αυτούσια ή άλλες χρηματικές αξίες (π.χ. επιταγές γραμμάτια κ.λ.π.), χρυσό, ασήμι, κατεργασμένο ή μη και γενικότερα τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πίνακες ζωγραφικής,
δ) αντικείμενα που, από την φύση ή συσκευασία τους, μπορούν να βλάψουν άλλα αντικείμενα, το προσωπικό ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
Ο Αποστολέας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τις ζημιές που μπορούν να
προκληθούν κατά τη μεταφορά τέτοιων αντικειμένων.

Άρθρο 5: Η On Time Courier έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την
υποχρέωση, να ελέγξει ή ακόμα να ζητήσει από τον αποστολέα να ανοιχθεί το αντικείμενο που παραλαμβάνει η On Time Courier για μεταφορά και αν διαπιστωθεί ότι περιέχει απαγορευμένες ύλες (άρθρο 4) μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά τους.

Άρθρο 6: Εάν για κάποιο λόγο η επίδοση των αντικειμένων στον παραλήπτη είναι αδύνατη, τότε τα αντικείμενα επιστρέφονται στον Αποστολέα εντός (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παράδοσής τους στην On Time Courier έναντι τέλους επιστροφή που είναι ίσο με το τέλος αποστολής. Τα αντικείμενα που κατά την επιστροφή τους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να επιδοθούν στον Αποστολέα παραμένουν για (6) μήνες στα γραφεία της On Ttime Courier

Άρθρο 7: Εάν τα αντικείμενα ή μέρος αυτών απωλεσθούν ή υποστούν ζημιά ή το περιεχόμενο τους ολόκληρο ή μέρος του χαθεί ο Αποστολέας
δικαιούται αποζημίωση η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
α) Για αποζημιώσεις δεμάτων ή αντικειμένων το ποσό των 200,00€ ανά αποστολή και
β) Για αποζημιώσεις φακέλων με έγγραφα, το ποσό των 50 € ανά αποστολή.

Ο μέχρι των ανωτέρω ποσών υπολογισμός της καταβλητέας αποζημίωσης γίνεται βάσει
της  μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το
τιμολόγιο αγοράς του. Σε καμία  περίπτωση η αποζημίωση που καταβάλλει
η On Time Courier δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια.Σε κάθε
περίπτωση τα κατώτερα ποσά της αποζημίωσης και ο χρόνος αξίωσης αυτής ορίζεται από την υπουργική απόφαση 29030/816/2-6-2000 (ΦΕΚ 683/Β΄) όπως ισχύει.

Άρθρο 8: Για αποστολές αντικειμένων με αξία μεγαλύτερη των 220,00€ ανά αποστολή, o αποστολέας είναι δυνατόν να ζητήσει πρόσθετη ασφάλιση από ασφαλιστική εταιρεία, μέσω της On Time Courier. Στην προηγούμενη περίπτωση το κόστος της πρόσθετης ασφάλισης βαρύνει τον Αποστολέα.

Άρθρο 9: Η On Time Courier παρέχει την δυνατότητα η χρέωση της αποστολής των αντικειμένων να γίνει στον παραλήπτη και η είσπραξη του ποσού να γίνει κατά την επίδοση τους. Σε περίπτωση που ο Παραλήπτης αρνηθεί την καταβολή του ποσού, για οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησής του έχει ο Αποστολέας και η On Time Courier έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επίδοση των αντικειμένων εωσότου εισπραχθούν τα τέλη αποστολής και τα πρόσθετα έξοδα για την επιστροφή και αποθήκευσή τους.

Άρθρο 10: Η απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης αντικειμένου που απωλέσθηκε η υπέστη ζημία ή το περιεχόμενο του, ολόκληρο ή μέρος του χάθηκε ή υπέστη ζημία υποβάλλεται γραπτώς στην On Time Courier μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του για μεταφορά, αλλιώς κάθε σχετικό δικαίωμα παραγράφεται.

Άρθρο 11: Η On Time Courier δεν φέρει καμία αποζημίωση στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του Αποστολέα ή του Παραλήπτη (π.χ. κακή συσκευασία, εσφαλμένη διεύθυνση)
β) Για απώλεια ή ζημία που οφείλεται στη φύση του αντικειμένου

γ) Για απώλεια ή ζημία αντικειμένων
που η μεταφορά τους μέσω της On Time Courier απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 των παρόντων όρων
δ) για αποθετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη ( π.χ. απώλεια χρόνου, τόκου,
αύξηση εξόδων κ.α.)
ε) Για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε αργοπορίες ή άλλες καθυστερήσεις των μεταφορικών μέσων, που δεν ανήκουν στην On Time Courier (π.χ. λόγω ατυχημάτων κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, καθυστερήσεων και δημοσίων μέσων μεταφοράς)
στ) Για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε ανωτέρα βία και προκαλούνται από γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή είναι εκτός ελέγχου της On Time Courier (έκτακτη ανάγκη, πυρκαγιά κ.α.).  

Άρθρο 12: Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών η On Time Courier έχει συστήσει Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της On Time Courier (τηλ: 211 4187460 , e-mail: info@ontime-courier.gr). 

Άρθρο 13: Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Αποστολέα και της On Time Courier καταβάλλεται σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσής της με φιλικό διακανονισμό. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.